Pravosudna akademija

Organizacijska struktura

Upravno vijeće

Akademijom upravlja Upravno vijeće, a čini ga 9 članova od kojih je pet stalnih, a četiri ih je imenovano na vrijeme od četiri godine.

Stalni članovi Upravnog vijeća su:
– Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– Dražen Jelenić, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske,
– Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa,
– Željko Šarić, predsjednik Državnog sudbenog vijeća,
– Snježana Frković, predsjednica Državnoodvjetničkog vijeća.

Četiri člana Upravnog vijeća koji se imenuju na vrijeme od četiri godine su:
– Damir Kos, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,
– prof.dr.sc. Vesna Crnić-Grotić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, predstavnica sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti.

Člana Upravnog vijeća iz redova sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske imenuje Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, člana iz redova zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje Kolegij zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, a dva člana iz redova sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti imenuju dekani pravnih fakulteta.

Predsjednik Upravnog vijeća je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a njegov zamjenik Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Nadležnost Upravnog vijeća Pravosudne akademije propisana je Zakonom o Pravosudnoj akademiji.

Programsko vijeće

Programsko vijeće stručno je tijelo Akademije, a čini ga 12 članova imenovanih na vrijeme od četiri godine u sastavu:
– Ana Garačić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– Jakob Miletić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– Zlata Hrvoj-Šipek, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,
– Darko Klier, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,
– Mario Vukelić, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske,
– Marko Rašo, sudac Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske,
– Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,
– Miroslav Jukić, sudac Županijskog suda u Osijeku,
– Zorko Tomić, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Osijeku,
– Jasna Gažić-Ferenčina, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu,
– Marina Rakić, zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu,
– doc.dr.sc. Gabrijela Mihelčić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, predstavnica sveučilišnih nastavnika pravne znanosti.

Članove Programskog vijeća iz redova sudaca predlaže Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, članove Programskog vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika predlaže Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a predstavnika sveučilišnih nastavnika pravne znanosti predlažu dekani pravnih fakulteta.

Nadležnost Programskog vijeća Pravosudne akademije propisana je Zakonom o Pravosudnoj akademiji.

Ravnatelj Pravosudne akademije

– Andrea Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije

Ravnatelj rukovodi Akademijom, predstavlja i zastupa Akademiju, izvršava odluke Upravnog vijeća te obavlja druge poslove koji su neophodni za rad Akademije, u skladu sa zakonom, općim aktima Akademije, uputama i odlukama Upravnog vijeća.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Akademije na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u „Narodnim novinama“ i dnevnom tisku, na vrijeme od četiri godine.

Kalendar događanja

«Rujan 2018»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn