Pravosudna akademija

Organizacijska struktura

Organizacijska struktura

Upravno vijeće

Akademijom upravlja Upravno vijeće, a čini ga 7 članova od kojih je pet stalnih, a dva ih je imenovano na vrijeme od četiri godine.

Stalni članovi Upravnog vijeća su:
– Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– Zlata Hrvoj Šipek, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske,
– dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave,
– Darko Milković, predsjednik Državnog sudbenog vijeća,
– Darko Klier, predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća.

Dva člana Upravnog vijeća koji se imenuju na vrijeme od četiri godine su:
– prof.dr.sc. Renata Perić, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, predstavnica sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti,
– Lea Pehnec, predstavnica zaposlenika Pravosudne akademije.

Člana Upravnog vijeća iz redova sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti imenuju i razrješavaju dekani pravnih fakulteta. Člana Upravnog vijeća iz reda zaposlenika Pravosudne akademije imenuje i opoziva radničko vijeće.

Predsjednik Upravnog vijeća je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a njegov zamjenik Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Nadležnost Upravnog vijeća Pravosudne akademije propisana je Zakonom o Pravosudnoj akademiji.

Ravnatelj Pravosudne akademije

– Andrea Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije

Ravnatelj rukovodi Akademijom, predstavlja i zastupa Akademiju, izvršava odluke Upravnog vijeća te obavlja druge poslove koji su neophodni za rad Akademije, u skladu sa zakonom, općim aktima Akademije, uputama i odlukama Upravnog vijeća.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Akademije na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u „Narodnim novinama“ i dnevnom tisku, na vrijeme od četiri godine.

Programsko vijeće

Programsko vijeće stručno je tijelo Akademije, a čini ga 13 članova imenovanih na vrijeme od četiri godine u sastavu:
- Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednik Programskog vijeća Pravosudne akademije
- dr.sc. Zdenko Konjić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
- Gordana Haramina Hranilović, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,
- Jozo Jurčević, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske,
- Branka Ćiraković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske,
- Tomislav Tomašić, sudac Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske,
- Sanja Otočan, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,
- Filka Pejković, sutkinja Županijskog suda u Rijeci,
- Tanja Šušak, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu,
- Hrvoje Božić, zamjenik ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,
- Mirjana Horvat, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagreb,
- Barica Novosel, savjetnica Ministra pravosuđa,
- izv.prof.dr.sc. Ines Medić, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Članove Programskog vijeća iz redova sudaca predlaže Opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske, članove Programskog vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika predlaže Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Predstavnika sveučilišnih nastavnika pravne znanosti predlažu dekani pravnih fakulteta, a predstavnika Ministarstva pravosuđa predlaže ministar pravosuđa.

Nadležnost Programskog vijeća Pravosudne akademije propisana je Zakonom o Pravosudnoj akademiji.

 

Kalendar događanja

«Lipanj 2021»
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Kalendar događanja Pravosudne akademije

Download

Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Kontaktirajte nas e-mailom

Tel: 371 4540
Faks: 371 4549

© Pravosudna akademija - sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Izjava o privatnosti

Korištenje kolačića (cookies)